Privacy

Beleid inzake de eerbiediging van het recht op privacy en persoonsgegevens

De Uitgever hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hij verwerkt de persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van de Dienst in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) omzet. Bijgevolg respecteert de Uitgever de beginselen van transparantie, keuzevrijheid, recht van toegang, doorgifte en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Bij het gebruik van de Dienst kunnen in sommige gevallen gegevens van persoonlijke aard worden verzameld. De website bevat ook links die doorverwijzen naar andere websites dan die van de Uitgever. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor de Dienst en niet voor websites van derden.

A. Verzameling van persoonlijke gegevens

De Uitgever wil Gebruikers zoveel mogelijk controle bieden over hun persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van de Dienst gaat de Gebruiker akkoord met de toepassing van deze verklaring en het privacybeleid op de persoonsgegevens die door de Uitgever worden verwerkt.

Bij het gebruik van de Dienst, en in het bijzonder bij het aanmaken van een account, dient de Gebruiker persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder met name :

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht … ;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder . . ;
 • Inloggegevens met betrekking tot een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, IP-adres, inlogtijden, etc. ;
 • Informatie over de bekeken films, interesses, voorkeuren die via dewebsite, Facebook, enz. worden doorgegeven … ;
 • Klachten, opmerkingen, suggesties, e-mails naar de Uitgever;
 • Andere gegevens en inhoud die worden uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld door de Gebruiker via de Dienst of de Facebook-pagina.

B. Verwerking van persoonsgegevens

Alle meegedeelde persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden enkel bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de Gebruiker en de Uitgever. De persoonsgegevens worden door de Uitgever verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afsluiten en uitvoeren van een contract met de Gebruiker (zoals abonnement, aankoop van een film, aanmaken van een gebruikersaccount…), alsook de facturatie, opvolging en inning van deze facturen;
 • De verbetering en optimalisatie van de Dienst, evenals de optimalisatie van de algemene, commerciële en marketingstrategieën van de Uitgever en de Dienst;
 • Het tijdig versturen van nieuwsbrieven, facturen, meldingen van nieuwe inhoud, bevestigingsberichten, uitnodigingen, nieuwsbrieven met betrekking tot de activiteiten van de Uitgever. Hiertoe kan de Uitgever de voorkeuren en interesses van de Gebruiker groeperen in een profiel;
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor een afzonderlijke vergunning kan worden aangevraagd.

In het kader van de werking van de Dienst kan informatie in bepaalde omstandigheden worden overgedragen aan derden die betrokken zijn bij het gebruik van de Dienst. Wat de overdracht van persoonsgegevens aan deze derden betreft, beperkt de uitgever zich tot de overdracht van de informatie die nodig is om de betrokken Dienst te verlenen en zorgt hij ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de nodige gegevensbeveiliging. De Uitgever zal persoonlijke informatie alleen overdragen aan derden die zich inzetten voor de bescherming van persoonlijke gegevens en de verwerking ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De Uitgever verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens te verkopen of te verhuren.

De Uitgever verzamelt of verwerkt nooit opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die moeten worden gegeven om de Dienst te kunnen gebruiken en vervolgens de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige te kunnen uitoefenen.

Indien persoonlijke gegevens van minderjarigen toch te goeder trouw worden verwerkt, zal de Uitgever deze zo snel mogelijk na inzage uit zijn bestanden verwijderen.

De Uitgever verbindt zich ertoe de gegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de verwerking ervan.

Bovendien kan de gebruiker zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrieven van de Dienst door te klikken op de afmeldingslink in elk van deze e-mails.

C. De rechten van de gebruiker met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens

De Uitgever is alert op het respecteren van persoonlijke gegevens en daarom kan de Gebruiker te allen tijde contact opnemen met de Uitgever om:

 • de door de Uitgever verwerkte persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren;
 • te vragen om de verwijdering of correctie vanpersoonlijke gegevens en het gebruik ervan te beperken;
 • zijn toestemming voor bepaalde verwerkingen van zijn gegevens in te trekken en zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en het opstellen van zijn profiel.

De Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de controle-instantie.

D. Gegevensbeveiliging

De beveiliging van de gegevens op de Dienst is een van de prioriteiten van de Uitgever. De Uitgever heeft zich daarom ingespannen om de effectiviteit van zijn online veiligheidsmaatregelen te waarborgen. Het grootste deel van het dataverkeer op de Dienst is daarom versleuteld. De Uitgever streeft ernaar zijn encryptietechnologie voortdurend bij te werken naarmate de technische vooruitgang vordert, om de vertrouwelijke behandeling van de informatie die de Gebruiker aan hem doorgeeft, te garanderen.

9. Cookies

De Uitgever maakt gebruik van verschillende technologieën voor authenticatie of eenvoudigere, snellere en vlottere navigatie op de Dienst, met name door het meten van het gebruik en de efficiëntie ervan. Hiervoor worden cookies gebruikt.

Cookies zijn tekstbestanden die worden gedownload naar het apparaat van de Gebruiker wanneer deze de Dienst gebruikt.

De term “cookie” verwijst naar een reeks technologieën, waaronder :

 • Pixel tags (transparante grafische afbeeldingen die op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst en die aangeven dat een pagina of e-mail is bekeken),
 • Identificatiemiddelen voor mobiele apparaten, en
 • Webopslag gebruikt in desktop software of mobiele apparaten.

De term “cookie” verwijst naar al deze technologieën.

Cookies dienen een aantal doelen: bijvoorbeeld om de Gebruiker in staat te stellen snel van pagina naar pagina te navigeren, om de voorkeuren van de Gebruiker op te slaan en in het algemeen om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Uitgever kan cookies op de volgende manier gebruiken:

 • Cookies vereist: deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Dienst. Zo maken ze het bijvoorbeeld mogelijk om het type abonnee te herkennen en vervolgens de juiste Diensten te leveren.
 • Prestatie- en/of analysecookies: de Uitgever gebruikt deze cookies en andere soortgelijke technologieën om de toegang, het gebruik en de werking van de Dienst te analyseren. Deze informatie is nodig voor het beheer, de werking en de voortdurende verbetering van de Dienst.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen de Uitgever in staat om de Dienst te beheren volgens de voorkeuren van de Gebruiker.
 • Gerichte reclamecookies : de Uitgever gebruikt deze cookies en andere soortgelijke technologieën om de Gebruiker te voorzien van potentieel relevante advertenties die zijn afgestemd op de interesses van de Gebruiker en om de effectiviteit van reclamecampagnes te helpen meten.
 • Cookies van derden: de Uitgever kan zijn zakenpartners toestaan om cookies of soortgelijke technologieën op of buiten de Dienst te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden, inclusief het verzamelen van informatie over de online activiteiten van de Gebruiker in de loop van de tijd en over verschillende websites, toepassingen en/of apparaten.

De meeste browsers zijn nu standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. De Gebruiker kan echter ook het gebruik van cookies beperken via een instelling in zijn browser of via de specifieke functionaliteit. De Uitgeve raadt aan om cookies te accepteren, omdat ze de Gebruiker in staat stellen om te profiteren van een betere ervaring bij het gebruik van de Dienst.

De Gebruiker kan meer informatie over cookies vinden op: www.youronlinechoices.eu.

A. Analyse van het websiteverkeer

De Uitgever maakt gebruik van statistieken en evaluatieprogramma’s die door Google Analytics zijn ontwikkeld om de toegang tot de Dienst statistisch te evalueren. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat ze niet meer aan een bepaalde persoon kunnen worden toegeschreven. De opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over het gebruik van de website samen te stellen. Deze rapporten helpen ons om de aanbiedingen op onze webpagina’s te analyseren en voortdurend te verbeteren.

De Uitgever gebruikt software om gebruikersprofielen te genereren en bij te werken. Om dit te doen maakt de Uitgever gebruik van de cookie-technologie voor het bijhouden van de website. Onbekende bezoekers worden geregistreerd als anonieme gebruikers.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. Indien de gebruiker dit wenst, kan hij/zij de opslag en verwerking door Google van de door het cookie gegenereerde gegevens over zijn/haar gebruik van de website (inclusief IP-adres) verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

B. Gebruik van plug-ins voor sociale netwerken

De Dienst bevat knoppen die verwijzen naar sociale netwerksites; deze knoppen, indien ze op de website worden weergegeven, leggen geen contact met de servers van Facebook en Twitter. Om een verbinding te activeren en om te kunnen communiceren met Facebook, Gmail, WhatsApp, Twitter, etc., moet de gebruiker eerst zijn toestemming geven door op de knoppen te klikken.

Als de gebruiker al is aangesloten op een sociaal netwerk naar keuze, gebeurt dit zonder dat er een extra venster wordt geopend. Aangezien deze overdracht rechtstreeks plaatsvindt, krijgt de Uitgever geen informatie over de overgedragen gegevens. Als de gebruiker tegelijkertijd verbinding maakt met Facebook en een andere sociale mediadienst, wordt deze informatie aan zijn account toegewezen en dus aan hem als individu gekoppeld.

Voor meer informatie over het gebruik en de opslag van persoonlijke gegevens door Facebook, Google+ en Twitter is het raadzaam om direct contact op te nemen met deze sociale netwerken. Het is ook mogelijk om sociale plug-ins te blokkeren met behulp van add-ons voor uw browser.

C. Wijzigingen in het privacybeleid

De Gebruiker behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en dit beleid te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke versie kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van de Uitgever.

D. Contact opnemen met

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Uitgever is Maxime Lacour. In geval van vragen of opmerkingen over de praktijken van de Uitgever op het gebied van gegevensbescherming, kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever via: support@sooner.be.

10. Klantenservice en technische ondersteuning

Voor meer informatie is de klantenservice van de Dienst beschikbaar op het volgende e-mailadres: support@sooner.be.

11. Intellectueel Eigendom

De programma’s die door de gebruiker worden bekeken en/of gedownload, zijn digitale bestanden die worden beschermd door nationaal en internationaal auteursrecht en naburige rechten.

Het gebruik van de programma’s is strikt beperkt tot privégebruik binnen de familiekring, wat met name elke collectieve en/of betaalde openbare uitvoering en/of uitzending uitsluit.

Het is ook ten strengste verboden om de programma’s of de computersleutels die toegang geven tot de programma’s te bewerken, uit te lenen, uit te wisselen, te reproduceren, te dupliceren, te verzenden, te verspreiden, in hun geheel of gedeeltelijk. Elk gebruik buiten de Service is strikt verboden en in het bijzonder hun wederverkoop, ruil, verhuur of overdracht aan een derde partij.

Indien de Gebruiker Programma’s wil uitzenden in gesloten circuits (hotels, toeristenverblijven, gevangenissen, gezondheidsinstellingen, kazernes, bars, cafés, restaurants, winkels, treinen, vliegtuigen, etc.) of in zogenaamde “institutionele” circuits (musea, bibliotheken, mediatheken, onderwijs- of opleidingsinstellingen, culturele centra, etc.), moet hij een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek indienen bij de Uitgever, met vermelding van de beoogde plaats van uitzending en de gewenste Programma’s. Deze vorm van distributie is alleen toegestaan in geval van een schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig antwoord van de Uitgever en voorafgaande betaling van de verschuldigde vergoedingen.

Elke overtreder is strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk.

De programma’s die de gebruiker verwerft, kunnen worden gecontroleerd door een technisch systeem dat bekend staat als DRM (Digital Rights Management), een systeem voor de bescherming van digitale bestanden en de controle van het gebruik ervan. Het doel is om de klant maximale flexibiliteit te bieden in het gebruik van gedownloade opnamen en tegelijkertijd de houders van de rechten op deze programma’s te beschermen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de controletechniek van de software die nodig is voor het gebruik van de Dienst niet te omzeilen of te hinderen, noch derden aan te moedigen dergelijke handelingen te verrichten. Hij is zich ervan bewust dat dergelijke handelingen strafbaar zijn.

De toestemming om de Dienst te gebruiken, die tegen betaling aan de Gebruiker wordt verleend, verleent geen materiële of intellectuele eigendomsrechten, die voorbehouden blijven aan hun auteurs en rechthebbenden. In het bijzonder is de Gebruiker niet gemachtigd om enig element dat is afgeleid van enig element waaruit de Dienst is samengesteld geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, uit te pakken, te wijzigen en/of te creëren.

Bovendien blijven alle inhoud en meer in het algemeen alle elementen (met inbegrip van maar niet beperkt tot benamingen, handelsnamen, handelsmerken, afbeeldingen van alle soorten, logo’s, enz.) die toegankelijk zijn op de Website, in het bijzonder in het kader van de Dienst, het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars, namelijk elke relevante rechthebbende, en worden ze individueel beschermd, indien van toepassing, door de geldende nationale en internationale wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging en/of gebruik van het geheel of een deel van de inhoud van de Dienst (en in het bijzonder van handelsmerken, handelsnamen, beelden, geluiden, grafieken) om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever is ten strengste verboden.

De Gebruiker aanvaardt dat de mogelijkheid om de Programma’s te kopiëren geen bepalend of essentieel onderdeel vormt van het commerciële aanbod van de Uitgever. Het programma is bovendien uitgerust met beschermingsmaatregelen om piraterij te voorkomen en om te voorkomen dat het programma naar andere media wordt gekopieerd.

12. Verplichtingen van de Gebruiker

A. In het algemeen

De Gebruiker is bevoegd om de Dienst voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Het is verboden om de Dienst te gebruiken voor professionele, commerciële en/of promotionele doeleinden. De Uitgever wijst alle aansprakelijkheid af in geval van gebruik van de Dienst dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden.

De Gebruiker garandeert het gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en is aansprakelijk voor elk verhaal, elke handeling en/of elke aanspraak op welke manier dan ook die kan ontstaan door personen die een literair en artistiek eigendomsrecht op de werken claimen in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

B. Berichten en discussieforums

De Gebruiker is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor wat er wordt gezegd in de mededelingen en opmerkingen die hij of zij op de Dienst mag publiceren. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de meningen en opmerkingen die een Gebruiker op de applicatie mag publiceren.

De Uitgever zal zijn uiterste best doen om de opmerkingen van de Gebruikers te matigen. De Gebruiker erkent dat de Uitgever het discretionaire recht heeft om kennisgevingen, opmerkingen van Gebruikers opnieuw te publiceren en, indien nodig, te wijzigen, aan te passen of te vertalen in eender welke taal, om ze online te houden of om ze te verwijderen op elk moment en zonder de Gebruiker op voorhand te moeten informeren.

Door het geven van zijn mening of het plaatsen van een mening of commentaar op de aanvraag draagt de Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben, en in het bijzonder het recht van reproductie, representatie, aanpassing, op elk medium en in elk formaat dat tot op heden bekend of onbekend is, voor de gehele wereld en voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming, uitdrukkelijk en op een kosteloze wijze over aan de Uitgever.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de onderstaande regels en verplichtingen te respecteren met betrekking tot zijn bijdragen aan de Dienst, en in het bijzonder :

 • geen enkele boodschap of informatie van welke vorm of aard dan ook te verspreiden:
  undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
 • de rechten van anderen te respecteren, met inbegrip van :
  undefinedundefinedundefinedundefined

In het algemeen zal de Gebruiker zich onthouden van elke handeling die de goede werking van de Dienst kan belemmeren of de reputatie van de Uitgever kan schaden.

Met betrekking tot de eventuele meningen, opmerkingen of andere inhoud die door de Gebruiker op de Dienst worden ingediend, vrijwaart de Gebruiker de Uitgever voor elk verhaal, klacht of vordering van derden met betrekking tot de aanwezigheid op de Dienst van de genoemde inhoud die door de Gebruiker wordt ingediend. De Gebruiker zal de Uitgever vrijwaren voor het bedrag van de schade die voortvloeit uit dergelijke klachten, vorderingen of beroepen van derden, met inbegrip van de honoraria van advocaten en de juridische kosten die door de Uitgever worden gemaakt.

13. Garantie en aansprakelijkheid van de uitgever

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen en/of onderbrekingen in de levering van de Dienst die verband houden met of het gevolg zijn van een geval van overmacht, een geval van onderhoud of enige andere reden waarover hij geen controle heeft of in het geval van een permanente stopzetting van de Service.

De Uitgever biedt geen toegang tot het internet. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren en/of het onvoldoende aanbieden van internettoegangsdiensten en kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, incidentele en/of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de werking van het internetnetwerk.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verdwijning, verlies, beschadiging, en in het bijzonder in geval van schade die de computerapparatuur van de Gebruiker kan veranderen.

De Uitgever is niet verplicht om programma’s te vervangen die worden vernietigd tijdens tijdelijke en/of onherstelbare storingen van de computers van de Gebruikers.

De Uitgever is niet verplicht alle in deze Algemene Voorwaarden beschreven diensten en marketingmethoden aan te bieden.

Hypertekstlinks kunnen naar andere sites verwijzen. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

De Uitgever is niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Programma’s worden uitgezonden.

De Uitgever is bij het online zetten alleen gebonden aan een middelenverbintenis. De Uitgever heeft geen controle over de informatie, gegevens, teksten, muziek, geluiden, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten of enig ander materiaal dat via de Dienst wordt verzonden, en staat bijgevolg niet in voor de tijdigheid, wettigheid, eerlijkheid of kwaliteit van deze inhoud. In ieder geval kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatige karakter van de inhoud met betrekking tot de geldende regelgeving.

Onverminderd de overige bepalingen hiervan, is de Uitgever niet verplicht de waarheidsgetrouwheid van de door de internetgebruikers bij hun registratie meegedeelde informatie te verifiëren, en in het bijzonder het feit dat zij meerderjarig zijn.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat, aangezien de mogelijkheid om te kopiëren geen bepalende factor is in het commerciële aanbod van de Uitgever, het Programma is uitgerust met beschermingsmaatregelen om piraterij te voorkomen en om te voorkomen dat het Programma wordt gekopieerd naar andere media.

14. Beëindiging

De Uitgever behoudt zich het recht voor om de accounts van Gebruikers te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval van :

 • insolventie ;
 • handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom;
 • het niet nakomen door de Gebruiker van één van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

15. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van Economische Wetgeving heeft de Gebruiker die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, de mogelijkheid om zijn verzakingsrecht uit te oefenen door binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van betaling contact op te nemen met de klantendienst.

Het verzakingsrecht kan niet worden uitgeoefend zodra een Programma geheel of gedeeltelijk is begonnen te worden bekeken of gedownload (caching), overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economische Wetgeving.

In geval van verzaking zal de Uitgever de ontvangen bedragen aan de Gebruiker terugbetalen.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil dat niet kan worden beslecht, zal worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.